Teaching

 

Recent Submissions

 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2015-07-17)
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2015-06)
  "Bản hướng dẫn về Quy tắc Ứng xử này giúp sinh viên hiểu rõ cách thức ứng xử của từng sinh viên trong phạm vi học đường. Mỗi sinh viên Đại Học Tân Tạo cần duy trì các giá trị cũng như các nguyên tắc được xác lập trong bản ...
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2015-06)
  TTU sử dụng thang điểm chữ A, B, C, D theo hệ thống thang điểm 4 của Hoa Kỳ. Thang điểm số tương ứng sẽ được dùng để tính điểm trung bình tích lũy của sinh viên
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2015-01-23)
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2014-05)
  Lịch học chuyên ngành của sinh viên Trường Đại học Tân Tạo từ ngày 16/01/2014 - 15/05/2014.
 • Trường Đại Học Tân Tạo (Trường Đại Học Tân Tạo, 2013-10)
  Các mẫu đơn cần thiết cho sinh viên khi học tại Trường Đại học Tân Tạo: chuyển ngành, làm lại thẻ sinh viên, đăng ký môn học...
 • Tan Tao University (Tan Tao University, 2013-09)
  Informaition about: Academic courses, English_ESP courses,Medical school courses (Fall 2013).
 • Trường Đại Học Tân Tạo (Trường Đại Học Tân Tạo, 2013)

View more